Algemene voorwaarden Online maankalender

Artikel 1: Definities

 1. Verkoper: Online maankalender
 2. Klant: degene met wie Online maankalender een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen zijn verkoper en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privépersoon handelt.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Online maankalender
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen die Online maankalender hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Online maankalender hanteert voor zijn producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Online maankalender te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen of producten of onderdelen daarvan, die Online maankalender niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Online maankalender vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door Online maankalender een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. Online maankalender heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Online maankalender prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Online maankalender op te zeggen indien zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4: Betalingen en betalingstermijn

 1. Online maankalender mag bij het aangaan van de overeenkomst een volledige betaling van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen voorafgaand aan de levering van het gekochte product te voldoen.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Online maankalender de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Online maankalender behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5: Gevolg niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de afgesproken termijn, dan is Online maankalender gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Online maankalender.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Online maankalender haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Online maankalender op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Online maankalender, dan is zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Online maankalender te betalen.

Artikel 6: Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Online maankalender gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Online maankalender roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Online maankalender, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen digitaal en/of direct downloadbaar product betreft
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, etc.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals genoemd in lid 1, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken door een mail te sturen aan het emailadres info@onlinemaankalender.nl

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Online maankalender, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Online maankalender indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Online maankalender deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Online maankalender heeft geretourneerd.

Artikel 8: Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9: Retentierecht

 1. Online maankalender kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Online maankalender heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Online maankalender.
 3. Online maankalender is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.

Artikel 10: Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Online maankalender te verrekenen met een vordering op Online maankalender.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Online maankalender blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Online maankalender op grond van wat voor met Online maankalender gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Online maankalender zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Online maankalender een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Online maankalender het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 12: Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven (mail)adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Online maankalender het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te laten betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Online maankalender kan tegenwerpen.

Artikel 13: Levertijd

 1. De door Online maankalender opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Online maankalender.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Online maankalender niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14: Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door haar bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 15: Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16: Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Online maankalender niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Online maankalender tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Online maankalender bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17: Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 18: Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Online maankalender enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 19: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Online maankalender voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Online maankalender heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt na bestelling en betaling van het afgesproken bedrag door de klant.

Artikel 20: Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Online maankalender.

Artikel 21: Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Online maankalender en klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn beëindigd, tenzij consument de overeenkomst opnieuw afsluit.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Online maankalender schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 22: Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 23: Intellectueel eigendom

 1. Online maankalender behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online maankalender (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 24: Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,00
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,00

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5 % van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 25: Vrijwaring

De klant vrijwaart Online maankalender tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Online maankalender geleverde producten en/of diensten.

Artikel 26: Klachten

 1. De klant dient een door Online maankalender geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Online maankalender daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na levering, schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo getailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Online maankalender in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieders geval niet toe leiden dat Online maankalender gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. De klant dient Online maankalender in ieders geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 27: Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Online maankalender op emailadres info@onlinemaankalender.nl
 2. Het is de verantwoordelijkheid van een klant dat een ingebrekestelling Online maankalender ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 28: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Online maankalender een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Online maankalender verschuldigd zijn.

Artikel 29: Aansprakelijkheid Online maankalender

 1. Online maankalender is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Online maankalender aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Online maankalender is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Online maankalender aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Alle informatie, online programma’s, cursussen, aanbod en overige teksten wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De gegeven informatie is gebaseerd op verschillende filosofieën en niet op wetenschappelijk onderzoek. Het opvolgen van de informatie geschiedt geheel op eigen risico. De resultaten van het opvolgen van de gegeven informatie wordt op geen enkele manier door Online maankalender gegarandeerd.

Artikel 30: Vervaltermijn

Elk recht van schadevergoeding van de klant op Online maankalender vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 31: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Online maankalender toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Online maankalender niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaats vinden nadat Online maankalender in verzuim is.
 3. Online maankalender heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Online maankalender kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant haar verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 32: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Online maankalender in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Online maankalender kan worden toegerekend in een van de wil van Online maankalender onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Online maankalender kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituaties worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Online maankalender 1 of meer verplichtingen aan de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Online maankalender er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Online maankalender is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 33: Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 34: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Online maankalender is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Online maankalender zoveel mogelijk vooraf aan de klant communiceren.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 35: Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Online maankalender.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 36: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Online maankalender bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 37: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Online maankalender is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 5 april 2021, gewijzigd 23 november 2021

Winkelwagen
Scroll naar boven